Home Alumni Ùraich d’ fhiosrachadh

Ùraich d’ fhiosrachadh

Mar cheumnaiche bho UHI tha thu cudromach dhuinn agus bu toigh leinn fios a chur thugad. Ùraich d’fhiosrachadh, mas e do thoil e, agus innis dhuinn dè tha thu a’ dèanamh a-nis.

Tapadh leat!

Fiosrachadh pearsanta
Là breith
/ /  
A’ bhliadhna anns an do cheumnaich thu
/ /  
Dè tha thu a’ dèanamh a-nis?
Tha mi ag obair Ma tha, cuir a-steach am fiosrachadh a leanas mu d’obair mas e do thoil e.


An ceann-latha a thòisich thu
/ /  
Tha mi a’ dèanamh ionnsachadh a bharrachd Ma tha, innis dhuinn dè tha thu ag ionnsachadh, mas e do thoil e.


Foillseachadh d’ fhiosrachaidh Le bhith a’ cuir strìochag ri taobh ‘faodaidh’ tha thu ag aontachadh gum faod sinn am fiosrachadh agad fhoillseachadh anns an litir-naidheachd-d againn, air làraich-lìn UHI agus/no ann an clò agus gum faod sinn a ghearradh a rèir an ruim a bhios ann.


Bu toigh leam faighinn a-mach mar as urrainn dhomh an sgioba leasachadh dhreuchdan a chuideachadh


Dìon dàta

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (UHI) clàraichte fo Achd Dìon Dàta 1998. Cha tèid feum a dhèanamh den fhiosrachadh a bheir thu dhuinn ach airson buannachdan UHI a chur air adhart, a’ gabhail a-steach a bhith a’ togail airgead, a’ conaltradh agus a’ brosnachadh cheanglaichean eadar UHI agus na h-alumni aige. Faodar feum a dhèanamh den fhiosrachadh airson farsaingeachd mhòr de ghnìomhachdan alumni. Faodaidh am fiosrachadh seo a bhith air a cho-roinn le Urras Leasachaidh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (Àireamh Carthannas Albannach SCO0344509) agus na com-pàirtichean acadaimigeach aig UHI. Mura bheil thu airson gun tèid feum a dhèanamh den fhiosrachadh agadsa airson nan gnìomhan gu h-àrd cuir fios mas e do thoil e gu alumni@uhi.ac.uk no sgrìobh gu Oifis nan Alumni, Oifis Stiùiridh UHI, Slighe Nis, Inbhir Nis, IV3 5SQ.