Duais airson Sàr-mhathais Innleadaireachd

susbaint

Brian Johnstone and Willie Printie

“Tha mi a’ faireachdainn irislichte agus sochairichte mar thoradh air aithne a thoirt dhomh san dòigh seo. Tha mi glè mhoiteil às m’ euchdan gu ruige seo, ach cha bhithinn an seo mura b’ e an taic agus a’ chàileachd trèanaidh a tha mi air fhaotainn bho luchd-obrach malairt, innleadairean, manaidsearan agus tidsearan bho SSE Contracting, NHS na Gàidhealtachd agus Colaiste Inbhir Nis UHI. O chionn fichead bliadhna, mar phreantas dealanair ùr-nodha, cha bhithinn gu bràth air smaoineachadh gum bithinn nam Àrd-Innleadair Dealain do bhuidheann cho mòr agus cho aithnichte gu nàiseanta ris an NHS.”

Brian MacIain
Neach-faighinn Duais airson Sàr-mhathais Innleadaireachd 2019.

 

“Tha an duais bhliadhnail seo airson aithne a thoirt do neach air choreigin a thòisich air an dreuchd-beatha mar phreantas, a bharraich anns an dà chuid ìre foghlaim adhartach agus foghlam àrd-ìre agus a cheumnaich le ceum oilthighe ann an Innleadaireachd. Tha an duais, ann an dòigh bheag air choreigin, ag aithneachadh adhartas acadaimigeach cudromach nan oileanach a tha a’ frithealadh an oilthighe.

Tha mi a’ toirt taic do dh’Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a thaobh diofar a dhèanamh agus barrachd oileanaich a chomasachadh gu an làn-chomas acadaimigeach a choileanadh. Le bhith soirbheachail le an sgrùdaidhean acadaimigeach, thathar an dòchas gun lean iad orra a’ fàs, a’ leasachadh agus a’ coileanadh thaobhan eile de an rùintean beatha.”

Willie J Printie