Sgoilearachdan is duaisean a dh’aon ghnothaich

susbaint

Faodaidh sgoilearachdan an saoghal foghlaim àrd-ìre fhosgladh a-mach do ghinealaichean ùra de dh’oileanaich bho gach dualchas is cùl-raoin agus gach suidheachadh pearsanta.

Tro ar prògram sgoilearachd ainmichte, faodaidh tu diofar mòr a dhèanamh do bheatha oileanaich ann an Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Is urrainn do sgoilearachdan luchd-gnìomhaidh aig àrd-ìre a bhrosnachadh agus a luaidheadh, a bhith mar bhrosnachadh dhaibhsan a tha a’ nochdadh comais, no a bhith a’ comasachadh ruigsinneachd air cothroman dhaibhsan a tha air an cumail air ais mar thoradh air cuibhreachaidhean ionmhasail.

Faodaidh sgoilearachdan a bhith a’ rangachadh bho £500 gu £5,000 do gach oileanach agus a bhith air an solarachadh airson ùine shònraichte sam bith.

Nam bu mhath leibh tuilleadh fiosrachaidh fhaotainn mun phrògram sgoilearachd againn no an raon fharsaing de chomasachdan a dheasbad, feuch gun cuir sibh fios thugainn.

Buannachdan don oileanach:

  • Cuideam ionmhasail lùghdaichte
  • Ceanglaichean le neach-fastaidh as urrainn cuideachadh le am beatha a chumadh don àm ri teachd
  • Comas air greis gnìomhachais agus meantaradh proifeiseanta
  • Togail misneachd

Buannachdan do chompanaidhean:

  • Margaideachd is ìomhaigh co-cheangailte
  • Cothrom air ceumnaichean ùra a thrusadh gus feumalachdan gnìomhachais a choileanadh
  • Conaltradh le oileanaich agus leis a’ choimhearsnachd ann am farsaingeachd
  • Taisbeanadh de dhleastanas sòisealta corporra