Cothrom air Goireasan-d

susbaint

A person using an iPadTha sinn anabarrach toilichte gu bheil comas againn cothrom gun phàigheadh a thairgsinn do na h-alumni againn air caochladh ghoireasan air loidhne a chuideachadh leis an ionnsachadh fad beatha agaibh an dèidh dhuibh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean fhàgail.

Is ann do na h-alumni againn a-mhàin a tha cothrom gun phàigheadh air na Goireasan-d seo agus is ann air adhbharan pearsanta, foghlaim is neo-mhalairteach a-mhàin a tha e ri a uisneachadh. Le bhith ag uisneachadh na seirbheis, tha sibh ag aontachadh gun cùm sibh ris a’ chuingealachd sin air an fheum a nithear dhith. Bidh an clàradh an grèim fad trì bliadhna, agus an dèidh sin bidh agaibh ri clàradh a-rithist.

Lìonaibh am foirm seo gus am faigh sibh cothrom air na Goireasan-d do dh’alumni:

susbaint

Leughaibh am Brath Prìobhaideachd againn mas e ur toil e