Ballrachd den chùirt

susbaint

Cathraiche

Tro dhreuchd

Luchd-obrach agus oileanaich

 • Callum Stephen - Rianadair oileanaich
 • An t-Oll Gareth Davies - Rianadair luchd-obrach
 • Rosemary McCormack - Rianadair luchd-obrach

Riaghladair Foghlaim Adhartach

 • David Sandison - Cathraiche Bòrd Colaiste Ionad Mara NAFC UHI
 • Neil Stewart- Cathraiche Bòrd Colaiste Inbhir Nis UHI

Neo-eisimeileach

 • Alistair Dodds - Air a chur an dreuchd le Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean
 • Andrea Robertson
 • Anndra Rogers
 • An t-Oll Fiona NicIlleathain
 • Heidi May
 • Linda Kirkland
 • An t-Oll Mìchael Foxley - Cathraiche Bòrd Sgìreil an Fhoghlaim Adhartaich
 • An t-Oll Poonam Malik
 • Roddy Burns - Air a chur an dreuchd le Ùghdarrasan Ionadail
 • Uilleam Printie