A’ Chùirt

susbaint

Tha uallach iomlan air a’ chùirt airson stiùireadh ro-innleachdail agus riaghladh an oilthigh.

Tha na cumhnachdan agus dleastanasan aice air a chur an cèill ann an artaigilean companaidh an oilthigh. Faodaidh a’ chùirt cuid de na dleastanasan aice a’ tiomnadh do dhaoine fa leth, comataidhean no buidhnean. Thathas cuideachd a’ toirt iomradh air a’ chùirt mar bòrd nan riaghladairean.

Air a’ chùirt tha suas gu 20 buill, a’ gabhail a-steach oileanaich, luchd-obrach acadaimigeach is taice, riochdairean bho na h-oilthighean a tha nan urrasairean dhuinn agus mòr-chuid de bhuill neo-eisimileach. Bidh a’ bhuidheann a’ taghadh a’ chathraiche agus iar-chathraiche aice às na buill neo-eisimeileach. ’S urrainn dhut geàrr-chunntasan aontaichte na cùirte a luchdachadh a-nuas agus a leughadh.

Tha Còd Riaghlaidh Foghlam Adhartais na h-Alba ag iarraidh air Cùirtean an Oilthigh measadh a dhèanamh air èifeachdas na cathraiche agus na buill aca, mar a tha iad ag obair còmhla agus dè cho èifeachdach ‘sa tha comataidhean aca gach bliadhna.

Cinn-latha coinneamhan cùirte susbaint

Cinn-latha coinneamhan cùirte

Coinneamhan

  • 22 Sultain 2021
  • 26 Dàmhair 2021
  • 24 Samhain 2021
  • 14 Dùbhlachd 2021
  • 16 Màrt 2022
  • 15 Ògmhios 2022

Neach-conaltraidh

Roger Sendall, Rùnaire Eadar-amail an Oilthighe agus Stiùiriche Riaghlaidh Corporra.