Comataidhean

susbaint

Faodaidh a’ chùirt uallachaidhean a thiomnadh do chomataidhean gus cuideachadh leis an obair aice.

Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaotainn anns na h-artaigilean companaidh.

Neach-conaltraidh: Roger Sendall, Ceannard Riaghladh & Stiùireadh Chlàran.

Comataidh sgrùdaidh susbaint

Comataidh sgrùdaidh

A’ coinneachadh ceithir tursan sa bhliadhna. Bidh i a’ toirt comhairle agus aithisgean don chùirt air cùisean ceangailte ri sgrùdadh a-staigh agus a-muigh agus a’ sgrùdadh ullachaidhean a thaobh rianachd chunnairt, smachd agus rialadh. Bidh i a’ sgrùdadh litir-stiùiridh an sgrùdaire a-muigh, aithisgean bhon sgrùdaire a-staigh agus freagairtean bhon luchd-stiùiridh, agus aithisg bhliadhnail an sgrùdaire a-staigh.

Coinneamhan

 • 27 An Gearran 2019
 • 27 An Cèitean 2019
 • 29 An Lùnastal 2019
 • 18 An t-Samhain 2019
 • 24 An Gearran 2020
 • 25 An Cèitean 2020

 

Ballrachd

Cathraiche

Neo-eisimeileach

Buill co-thaghte

 • Alistair Dodds
 • Sarah Helps
Comataidh an ionmhais agus adhbharan coitcheann susbaint

Comataidh an ionmhais agus adhbharan coitcheann

A’ coinneachadh a h-uile ochd seachdainean mar as trice. Bidh i a’ toirt comhairle don chùirt air farsaingeachd de chùisean ceangailte ri ionmhas. Tha ceannas aice air an t-siostam airson smachd agus rianachd ionmhasail, bidh i a’ moladh bhuidseatan, a’ sgrùdadh adhartais agus ag aontachadh gnìomhachdan taobh a-staigh ùghdarras tiomnaichte. Bidh i a’ toirt comhairle mu fhastadh, caidreabh gnìomhachais, slàinte agus sàbhailteachd, agus co-ionannachd is iomadachd.

Coinneamhan

 • 17 Am Faoilleach 2019
 • 28 An Gearran 2019
 • 5 Ògmhios 2019
 • 5 An t-Sultain 2019
 • 18 An t-Samhain 2019
 • 16 Am Faoilleach 2020
 • 27 An Gearran 2020
 • 4 An t-Ògmhios 2020

 

Ballrachd

Cathraiche

Tro dhreuchd

Neo-eisimeileach

 • Andrea Robertson

Buill co-thaghte

 • Donnchadh MacAmhlaidh
 • Linda Kirkland (Leas Chathraiche)
 • Poonam Malik

Cathraiche com-pàirtiche acadaimigeach

 • Niall Stiùbhart - Cathraiche Colaiste Inbhir Nis UHI

 

Comataidh ainmeachaidhean susbaint

Comataidh ainmeachaidhean

Comataidh ainmeachaidhean

Le cathraiche na cùirte mar chathraiche, bidh a’ chomataidh seo a’ coinneachadh nuair a dh’fheumas i gus ballrachd na cùirte a sgrùdadh, buill ùra a lorg nuair a nochdas àiteachan bàna agus a dhèanamh cinnteach gu bheil ballrachd chomataidhean na cùirte freagarrach ris na raointean-ùghdarrais agus cruthan aontaichte aca.

 

Ballrachd

Cathraiche

Tro dhreuchd

Neo-eisimeileach

Cathraiche com-pàirtiche acadaimigeach

 • Falamh
Comataidh ìocaidh susbaint

Comataidh ìocaidh

Is e ball neo-eisimeileach na cùirte cathraiche a’ chomataidh seo. Bidh i a’ cur an gnìomh poileasaidh ìocaidh a bhios a’ chùirt ag aontachadh a’ gabhail a-steach a bhith a’ socrachadh agus ag aontachadh tuarastail àrd luchd-obrach. Tha am prionnsapal agus iar-sheansalair na bhall den chomataidh seo, ach chan eil e/i an sàs ann a bhith a’ socrachadh an ìocaidh aige/aice fhèin. Nuair a thathas a’ socrachadh ìocadh a’ phrionnsapail agus iar-sheansalair, faodaidh a’ chomataidh comhairle bhon thaobh a-muigh a lorg bho roinn nan colaistean is nan oilthighean agus buidhnean eile. Bidh i ag aontachadh ghluasadan coitcheann ann an tuarastail luchd-obrach agus is urrainn dhi beachdachadh air gluasadan atmhorachd, cumhachdan na margaide gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta agus slatan-tomhais.

Ballrachd

Cathraiche

 • Linda Kirkland

Tro dhreuchd

Neo-eisimeileach

 

Comataidh nan duaisean urramach susbaint

Comataidh nan duaisean urramach

Le cathraiche na cùirte mar chathraiche, bidh a’ chomataidh seo a’ coinneachadh mar as iomchaidh gus daoine a mholadh airson duaisean urramach.

 

Bòrd sgìreil an fhoghlaim adhartaich susbaint

Bòrd sgìreil an fhoghlaim adhartaich

Faic Bòrd sgìreil an fhoghlaim adhartaich