Home Mu UHI Riaghladh Poileasaidhean agus riaghailtean Aithris a thaobh INSPIRE (Alba)

Aithris a thaobh INSPIRE (Alba)

Tha an sgrìobhainn a thaobh INSPIRE (Alba)  a’ foillseachadh mar a tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a’ tuigsinn a’ “ghnìomha phoblaich” aige an co-cheangal ri Riaghailtean INSPIRE (Alba) 2009.  Buinidh Riaghailtean INSPIRE (Alba) 2009 do phrìomh leth-bhreac sheataichean dàta àrainneil an co-cheangal ri catagaraidhean sònraichte de dh’fhiosrachadh a bhios air an solar, am faotainn, an rianachd no an ùrachadh le “ùghdarras poblach Albannach” taobh a-staigh de chuairt nan “gnìomhan poblach” aige.  Tha an t-iomradh seo air “gnìomh poblach” Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean cuingealaichte gu teann ris a’ cho-theacs speisealaichte seo, agus cha ghabh e giùlan thairis chun raointean eile.