Dìon Dàta

susbaint

Tha Achd Dìon an Fhiosrachaidh 2018 (DPA) a ’dèanamh ullachadh airson a bhi a’ riaghladh dàta pearsanta. Tha Achd Dìon an Fhiosrachaidh na lagh RA a tha toirt gu buil an Riaghailt Dìon Dàta Coitcheann (GDPR) agus a’ dèanamh ullachaidhean a bharrachd airson a bhith a cleachdadh dàta airson adhbharan fiosrachaidh agus cur an gnìomh lagha.

Tha riatanasan foghlaim is gnothachais aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean gus dàta pearsanta a chumail mu dhaoine beò suas,a ’gabhail a-steach luchd-obrach, oileanaich agus ceumnaichean a bharrachd air feadhainn eile a tha coimhead air obair dhlùth a dhèanamh mar oilthigh. Tha an t-Oilthigh ag aithneachadh gu bheil làimhseachadh ceart agus laghail air dàta pearsanta a ‘cumail suas misneachd anns a’ bhuidhinn agus a ‘dèanamh ullachadh airson obraichean soirbheachail agus tha an t-oilthigh dealasach a thaobh poileasaidhean dìon còraichean is saorsa dhaoine fa leth a thaobh a bhith a’ làimhseachadh an dàta pearsanta aca. Airson an adhbhar seo, tha an t-oilthigh air ceumannan làidir Dìon Dàta agus Fiosrachaidh a chur na chèile.

Ma tha ceistean san bith agad mu dhìon dàta aig UHI cuir fios gu Oifigear Dìon Dàta. dataprotectionofficer@uhi.ac.uk.