Poileasaidh is stiùireadh airson fios air ais agus sùil air aghaidh air measaidhean

susbaint

Poileasaidh a thaobh Fios Air Ais is Sùil Air Aghaidh ann am Measaidhean: Tha am Poileasaidh seo ri a leughadh an co-bhoinn ris an sgrìobhainn iùil. Buinidh am Poileasaidh agus an t-iùl ris an ullachadh fhoghlam àrd-ìre air fad.

 

Poileasaidh a thaobh fios air ais-sùil air aghaidh ann am measaidhean

Ri a uisneachadh an co-bhoinn ris na nòtaichean Iùl air a’ phoileasaidh a thaobh fios air ais-sùil air aghaidh ann am measaidhean