Foillseachaidhean

susbaint

Tha e fa-near don Institiuid Rannsachaidh Cànain (Language Sciences Institute – LSI) ùr-ghnàthachas agus eòlas an lùib rannsachaidh is ionnsachaidh a cheangal agus feum a dhèanamh de chumhachd choitcheann agus neartan ioma-chuspaireil lìonra acadaimigeach OGE (UHI) airson na dòighean làthaireach an lùib ath-bheothachadh mhion-chànanan a dhèanamh às ùr. Togaidh an Institiud air obair a’ phròiseict Soillse agus thèid barrachd cuideim a chur air na coimhearsnachdan far a bheil a’ Ghàidhlig ga bruidhinn gu traidiseanta.