Geàrr-Iris Rannsachaidh

susbaint

Tha an geàrr-chunntas rannsachaidh seo a’ toirt sùil air na prìomh thoraidhean a thàinig a-mach à sgrùdadh sòiseo-chànanach farsaing air an ìre chun a bheil Gàidhlig ga cleachdadh gu sòisealta anns na coimhearsnachdan mu dheireadh anns a bheil a’ Ghàidhlig a’ mairsinn gu dùthchasach.

Geàrr-iris Rannsachaidh: Staing na Gàidhlig anns a Choimhearsnachd Dhùthchasaich

Aithris Rannsachaidh Ghoirid air Staing na Gàidhlig