Dàmh ealain, daonnachdan agus gnothachas

susbaint

Tha dàmh ealain, daonnachdan agus gnothachais air a stiùireadh leis an Deadhan, An t-Oll Brian Boag

Bidh an dà dhàmh againn a’ gabhail a-steach a h-uile colaiste agus ionad rannsachaidh agus tha an curraicealam air a chruthachadh agus air a stiùireadh taobh a-staigh lìonraidhean chuspairean.

Is iad seo nan lìonraidhean chuspairean ann an dàmh ealain, daonnachdan agus gnothachas: